Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o všech vašich souhlasech

Jako odpovědná osoba ve smyslu předpisů o ochraně údajů vás níže budeme informovat o zpracování vašich osobních údajů.

I. Pojem osobní údaje a další důležité pojmy

Zjednodušeně řečeno, osobní údaje jsou všechny informace, které se vás osobně týkají jak dotčené osoby. Ustanovení o tom, co znamená výraz "osobní údaje" a co znamenají další důležité pojmy při informacích o ochraně údajů lze nalézt v čl. 4 DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung).

II. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby; kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Zjednodušeně řečeno, odpovědnou osobou je osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby (a pokud byl ustanoven inspektor ochrany údajů, kontaktní údaje inspektora ochrany údajů) najdete v identifikaci / právním oznámení našeho poskytovatele.

III. Účely zpracování vašich osobních údajů; právní základy pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci naší činnosti pro účely uvedené níže v souladu s příslušnými právními základy.

1.K provedení předsmluvních opatření na základě vaší žádosti se vaše osobní údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO nebo na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) DS-GVO.

2. S cílem zachovat náš oprávněný zájem odpovídat na otázky a podniknout další kroky v reakci na vaše žádosti, budou vaše osobní údaje zpracované na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO. nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

3. Při plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy, se vaše osobní údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO nebo na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) DS-GVO.

4. Pro účely provádění reklamních opatření se vaše osobní údaje zpracovávají buď na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO, nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. F) D -GVO.

5. S cílem zajistit náš oprávněný zájem o udržení řádného fungování naší webové stránky, poskytování funkcí, které jsou co nejpřijatelnější pro uživatele a při analýze užívání naší webové stránky, se vaše osobní údaje zpracovávají na základě článku 6. (1) (f) DS -GVO.

6. Vaše osobní údaje se zpracovávají na základě článku 6 odst. 6, abychom chránili náš oprávněný zájem na vymáhání našich práv a na obranu proti nárokům namířeným proti nám. 1 písmeno f) DS-GVO.

Naše systémy jsou chráněny nejmodernějšími technickými a organizačními opatřeními na ochranu vašich osobních údajů před přístupem, změnou nebo rozšiřováním neoprávněnými osobami a před ztrátou nebo zničením.

Informace o zpracování vašich osobních údajů na jednotlivé účely zpracování najdete v příslušných dalších informacích v rámci tohoto prohlášení o ochraně dat.

IV. Přenos vašich osobních údajů třetím stranám; kategorie příjemců vašich osobních údajů

Pokud je pro dosažení účelů zpracování vašich osobních údajů nutné, provedeme vaše osobní údaje třetím stranám v rámci zákonných ustanovení. Podrobné informace o přenosu vašich osobních údajů třetím stranám pro účely individuálního zpracování najdete v příslušných dalších informacích v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně dat. V případech, kdy se vaše osobní údaje přenášejí třetím stranám, je rozsah přenášených údajů omezen na nezbytné minimum.

V. Rozsah zpracování vašich osobních údajů na jednotlivé účely zpracování

V následujícím textu vás podrobně informujeme o zpracování vašich osobních údajů pro různé účely zpracování.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro zpracování na příslušný účel, pokud nebudeme moct údaje používat na jiný účel v rámci právních předpisů a odpovídajícím způsobem.

 

1. Používání naší internetové přítomnosti pro informační účely

Pokud navštívíte naši webovou stránku bez toho, abyste nám poskytli jakékoliv informace, zpracováváme pouze vaše osobní údaje, které váš prohlížeč odesílá na náš server. Tyto údaje jsou technicky nezbytné pro zobrazení naší webové stránky a pro zajištění stability a bezpečnosti:

 

- stránku, kterou navštěvujete

- datum a čas žádosti

- přenesený objem dat

- zdroj nebo odkaz odkud jste přišli na stránku

- vámi používaný prohlížeč

- operační systém, který používáte

- vaše IP adresa

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DS-GVO, abychom chránili náš oprávněný zájem na udržování řádného fungování naší webové stránky.

Vaše osobní údaje budou vymazány po 6 měsících, pokud nejsou potřebné k uplatnění práv nebo vymáhání nároků z důvodu opatření proti řádnému fungování naší webové stránky. V takovém případě k vymazání dojde ihned po ukončení příslušného procesu.

2. Zpracování dotazů

Pokud nás budete kontaktovat s jakoukoli žádostí nebo dotazem, zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje a informace / dokumenty. Bez ohledu na to, jakým způsobem nám pošlete svůj dotaz nebo žádost, jsou to následující údaje:

- datum a čas kontaktu

- údaje o jméne

- kontaktní údaje

- údaje ke otázce resp. žádosti

- poskytnuté informace / dokumenty

V závislosti od obsahu vaší otázky nebo žádosti budou vaše osobní údaje a poskytnuté informace / dokumenty zpracované na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO jako odpověď na vaše otázky nebo 1 písm. b) DS-GVO na provedení předsmluvních opatření nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO na provedení předsmluvních opatření nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO při plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO na ochranu našeho oprávněného zájmu na odpovědi na otázky / požadavky a při přijímání dalších opatření v souvislosti se zpracováním dotazů / žádostí.

Pokud poskytneme kontaktní formulář a vy nás budete kontaktovat prostřednictvím něho, posláním zprávy souhlasíte s následujícím obsahem, o kterém budete v kontaktním formuláři zvlášť informováni:

"Souhlasím se zpracováním mé e-mailové adresy a jiných osobních údajů, které jsem uvedl za účelem odpovědi na mou zprávu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. V případě zrušení není ovlivněna správnost zpracování provedeného do zrušení."

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. Pro tento účel stačí informovat odpovědnou osobu, jejíž kontaktní údaje naleznete v informacích o odpovědné osobě. Zákonnost zpracování provedeného do zrušení zůstává v případě zrušení nedotčena.

Pokud je potřeba ke zpracování vaší otázky / vašeho dotazu, předáme vaše osobní údaje třetím stranám v rámci zákonných ustanovení. V případech, kdy se vaše osobní údaje přenášejí třetím stranám, je rozsah přenášených údajů omezen na nezbytné minimum.

Vaše osobní údaje budou po vyjasnění vaší otázky / vašeho dotazu vymazány, pokud nebudeme moci nadále zpracovávat údaje pro jiné účely v rámci právních požadavků a v souladu s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně dat.

 

3. Plnění smluv

Pokud nám poskytnete osobní údaje pro účely uzavření smlouvy nebo v souvislosti s vytvořením zákaznického účtu, zpracováváme údaje, které poskytnete na provedení zakázky. To jsou vaše údaje o zákaznících (např. Vaše jméno a adresa) a údaje o smlouvě (např. Informace o produktech, na které se vztahuje Smlouva, jakož i informace o platbě a dodání).

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě článku 6 odst. 1 písm. B) DS-GVO při plnění smlouvy, jejíž jste stranou.

Pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi, předáme vaše osobní údaje třetím stranám v rámci zákonných ustanovení. Toto poskytnutí se uskuteční poskytovatelem služeb zapojeným do smlouvy. Těmi jsou poskytovatelé námi používaných nástrojů pro zpracování. Jsou to také společnosti pověřené přepravou. Ve všech ostatních ohledech jde o poskytovatele platebních služeb pověřených platbami.

Pokud na zpracování platebních transakcí používáte poskytovatele platebních služeb PayPal, výslovně upozorňujeme, že na všechny PayPal transakce se vztahuje prohlášení o ochraně údajů v systému PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy. -full? locale.x = de_EN_DE

V případech, kdy se vaše osobní údaje přenášejí třetím stranám, je rozsah přenášených údajů omezen na nezbytné minimum.

Vaše osobní údaje budou vymazány po uplynutí daňové lhůty a komerční doby uchovávání údajů 6 a 10 let, pokud nebudeme moci dále zpracovávat údaje pro jiné účely zpracování v rámci zákonných ustanovení a v souladu s informacemi uvedenými v toto prohlášení o ochraně dat.

4. Reklama prostřednictvím bulletinu

Když se přihlásíte k odběru našeho bulletinu, zpracujeme e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, a jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete, abychom vám zaslali informace o našich produktech e-mailem. Z tohoto hlediska je povinné pouze uvedení vaší e-mailové adresy. Pokud dobrovolně poskytnete další osobní údaje, můžeme tyto údaje zpracovat tak, abychom vás osobně oslovili v bulletinu.

Pokud se zaregistrujete pro náš informační bulletin, dáváte souhlas s následujícím obsahem: "Souhlasím s tím, že budu informován e-mailem o zajímavých nabídkách, a proto souhlasím se zpracováním mé e-mailové adresy a dalších osobních údajů pro účely účel zasílání bulletinu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat bez udání důvodů s ohledem na budoucnost. Zákonnost zpracování provedeného do zrušení zůstává v případě zrušení nedotčena ".

Registrace našeho informačního bulletinu se uskutečňuje v tzv. Postupu dvojitého přihlášení. To znamená: Po registraci dostanete nejprve e-mail se zprávou o registraci bulletinu spojený s žádostí o potvrzení registrace. Potvrzení registrace je třeba, abyste zdokumentovali požadovaný souhlas s odesláním bulletinu a abyste mohli rozpoznávat registrace na externí e-mailové adresy. V souvislosti s registrací do informačního bulletinu a potvrzeními se zaznamenává IP adresa, datum a čas, aby bylo možné v případě potřeby prokázat souhlas v souladu se zákonnými předvolenými nařízeními.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. A) DS-GVO.
Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. Pro tento účel stačí informovat odpovědnou osobu, jejíž kontaktní údaje naleznete v informacích o odpovědné osobě. Zákonnost zpracování provedeného do zrušení zůstává v případě zrušení nedotčena.
Pokud svůj souhlas zrušíte nebo se odhlásíte z odebírání informačního bulletinu, vaše e-mailová adresa a jakékoliv jiné přeneseny údaje budou okamžitě vymazány, pokud v rámci zákonných ustanovení a v souladu s informacemi nebudeme moci dále zpracovávat údaje pro jiné účely zpracování v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

5. Reklama poštou

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme na jméno a příjmení a adresu, pokud je to nutné k zasílání informací do naší nabídky listovou poštou.

V této souvislosti budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DS-GVO s cílem chránit náš oprávněný zájem na provádění reklamních opatření listovou poštou.

K zpracování svých osobních údajů za účelem reklamních opatření můžete kdykoliv namítat listovou poštou. Pro tento účel stačí informovat odpovědnou osobu, jejíž kontaktní údaje naleznete v informacích o odpovědné osobě.

Pokud namítáte proti zpracování vašich osobních údajů za účelem provádění reklamních opatření listovou poštou, osobní údaje, které jste uvedli na jméno, příjmení a adresu, se okamžitě vymažou, pokud nebudeme moci údaje dále zpracovávat pro jiný účel zpracování v rámci zákonných ustanovení a v souladu s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně dat.

 

6. Použití cookies

V našem internetovém vystoupení používáme tzv. Cookies. To jsou malé soubory, které se ukládají na přístroji, jejichž prostřednictvím se k nám přenášejí určité informace. Použití cookies slouží k tomu, abyste mohli používat určité funkce a aby byly naše webové stránky uživatelsky příjemnější.

Některé soubory cookie, které používáme, se odstraní po ukončení relace prohlížeče, t. j. po ukončení prohlížeče (tzv. cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem zařízení i po skončení relace prohlížeče, tj po ukončení prohlížeče, a umožní nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran), aby vás poznali při příští návštěvě naší webové stránky (tzv. Trvalé cookies)

Některé soubory cookie, které používáme, jsou technicky nezbytné k tomu, abyste mohli používat určité funkce. To je například případ uložení záznamů v souvislosti s použitím funkce nákupního košíku. V této souvislosti budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. B) DS-GVO pro účely provádění předsmluvních opatření, která jsou přijímána na vaši žádost jako dotyčná osoba nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. B) DS-GVO na plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DS-GVO účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na poskytování funkcí, které jsou co nejpříjemnější pro uživatele. Pokud my nebo naše partnerské společnosti používáme soubory cookie pro účely měření rozsahu nebo pro marketingové účely, podrobné informace naleznete v příslušných dalších informacích v oblasti působnosti tohoto prohlášení o ochraně dat.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče. Pokud je to nutné, viz programovou pomoc pro prohlížeč, který používáte, abyste zjistili, jak je možné provést příslušné nastavení. Chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě nemusí být možné plně využívat všechny funkce naší webové stránky. Jako příklad uvádíme informace o následujících běžných prohlížečích:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

 

7. Použití Google Analytics

V našem internetovém vystoupení používáme službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (Dále jen "Google").

V této souvislosti se vaše osobní údaje zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DS-GVO, abychom ochránili náš oprávněný zájem na analýze použití naší webové stránky.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a které umožňují analýzu vašeho používání naší webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání naší webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že na náš web Google Analytics byl přidán kód "anonymizeIp". Zajišťuje se tím anonymní sběr adres IP (tzv. Maskování adres IP), aby společnost Google zkrátila vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, aby se vyloučil osobní vzkaz. , Pouze ve výjimečných případech se celá adresa IP přenáší na server Google v USA a tam se zkracuje. Společnost Google použije tyto informace v našem jménu na vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, na sestavení zpráv o činnosti webových stránek a na poskytnutí nám jako provozovatelům webových stránek dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics se nekombinuje s jinými údaji od společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče. Informace o tom, jak je možné provést příslušné nastavení, naleznete v nápovědě pro program, který používáte. Chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě nemusí být možné plně využívat všechny funkce naší webové stránky.

Kromě toho můžete Googlu zabránit v shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním naší webové stránky (včetně vaší adresy IP) a Googlu ve zpracovávání těchto údajů stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. Aktuální odkaz je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Případně můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů v budoucnu nastavením souboru cookie na zrušení. Tento soubor cookie nastavíte kliknutím na tento odkaz. Upozorňujeme, že soubor cookie na zrušení funguje pouze v tomto prohlížeči a pro tento web. Pokud v prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.

Více informací o podmínkách použití osobních údajů mezi námi a společností Google najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html a další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na stránce https: // policies .Google. com /? hl = en.

Společnost Google je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů, která zaručuje soulad s evropskými právními předpisy o ochraně údajů.

 

8. Prosazování našich práv a ochrana před nároky namířenými proti nám

V případě potřeby zpracováváme vaše osobní údaje, abychom chránili náš oprávněný zájem na prosazování našich práv a na obranu proti nárokům namířeným proti nám.

V takovém případě se vaše osobní údaje zpracují na základě článku 6 odst. 1 písm. F) DS-GVO.

Pokud je to nezbytné pro ochranu našeho oprávněného zájmu, provedeme vaše osobní údaje třetím stranám v rámci zákonných ustanovení. Tento převod se uskuteční poskytovatelem služeb inkasa pohledávek nebo našim právníkem.

V případech, kdy se vaše osobní údaje přenášejí třetím stranám, je rozsah přenášených údajů omezen na nezbytné minimum.

Vaše osobní údaje se vymažou po dokončení postupu, nejdříve však po uplynutí daňové lhůty a komerčního doby uchovávání 6 nebo 10 let, pokud nebudeme moci údaje dále zpracovávat na jiný účel zpracování v rámci zákonné požadavky a v souladu s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně dat.

VI. Trvání, během kterého se uchovávají vaše osobní údaje, nebo kritéria pro určení tohoto trvání

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro zpracování pro účely, pro které byly shromážděny, pokud nebudeme moci nadále zpracovávat údaje k jinému účelu v rozsahu zákonných ustanovení a v souladu s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně dat. Informace o délce uchovávání vašich osobních údajů nebo o kritériích pro určení tohoto trvání naleznete v informacích o zpracování vašich osobních údajů pro účely individuálního zpracování v tomto prohlášení o ochraně dat.

VII. Vaše práva

1. Přehled

S cílem zajistit spravedlivé a transparentní zpracování osobních údajů máte jako dotyčná osoba v souladu s nařízeními o ochraně údajů následující práva:

právo na informace podle článku 15 DS-GVO,

právo na opravu podle článku 16 DS-GVO,

právo na zrušení podle článku 17 DS-GVO,

právo omezit zpracování podle článku 18 DS-GVO,

právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DS-GVO

právo kdykoli odvolat daný souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DS-GVO,

právo namítat proti zpracování v souladu s článkem 21 DS-GVO, o kterém vás budeme dále zvlášť informovat

a právo podat stížnost orgánu dozoru podle čl. 77 DS-GVO, o kterých vás budeme informovat dále níže.

 

 

2. Vaše právo namítat proti zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE POVOLENO, POKUD JSOU TÍMTO ZPRACOVÁNÍM ZABEZPEČENÉ LEGITIMNÍ ZÁJMY ODPOVĚDNÉHO NEBO TŘETÍ OSOBY, POKUD NEJSOU PORUŠENA ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, KTERÉ VYŽADUJÍ OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, HLAVNĚ TEHDY POKUD SE PŘI DOTYČNÉ OSOBY JEDNÁ O DÍTĚ, PODLE ČLÁNKU 6 ODS. 1 PÍSM F) DS-GVO.

JAK PŘÍSLUŠNÁ OSOBA MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKTÉRNÍ SITUACE VYLOUČIT SE PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT, NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODS. 1 PÍSM F) DS-GVO; TOTO SE VZTAHUJE TAKÉ PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ.

AK VYUŽÍVÁTE VAŠE PRÁVO NÁMITKY, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VÍCE ZPRACOVÁVAT. STANE SE TAK POUZE V PŘÍPADĚ, AK MÁME DŮKAZ, ŽE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT JE V SOULADU S VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI NEBO ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OCHRANĚ VAŠICH PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

AK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACUJEME NA ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VYLOUČIT SE PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT NA ÚČEL TAKOVÉ REKLAMY; TOTO ROZHODNUTÍ SE TÝKÁ AJ PROFILOVANÉHO INSOFARU, KTERÉ JE PŘIPOJENÉ K PŘÍMÉ REKLAMY. AK, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, VÁŠ OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU ZPRACOVANÉ NA TYTO ÚČELY.

3. Vaše právo odvolat se na kontrolní orgán

Jak dotčená osoba a aniž jsou dotčeny jakékoli další správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo, pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje požadavky DS-GVO.

VIII. Informace na základě poskytnutí vašich osobních údajů

Pokud si přejete s námi uzavřít smlouvu nebo nás kontaktovat s poptávkou, poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření smlouvy nebo zpracování vaší otázky. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Pokud však neposkytnete vaše osobní údaje, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu ani nezpracujeme vaši žádost.